TEAM / BOARDSydenkoulu is a complex, evolving, living organism. A shared project management and decision making bringing the inspirations, dreams and resources together. 
Antti KaivolaPresident / Puheenjohtaja
antti@sydenkoulu.comAntti is creating an environment where himself and others can thrive. He operates in between systems, calming the storm and being a source of strength. After shifting from hoping for the current system to regenerate itself, to working for an alternative to emerge, things have felt much lighter. As President of Sydenkoulu association Antti brings structures, potential for partnerships and business-engineer-energy whenever needed. Check in with him any time for discussion on the faults of the machine.

Antti luo ympäristöä, jossa kaikki voivat loistaa. Hän toimii systeemien välillä, voiman lähteenä ja myrskyjä tyynnyttäen. Kun on luopunut toivosta nykyisen järjestelmän elpymisen suhteen ja siirtynyt työskentelemään vaihtoehdon syntymisen puolesta, on olo keventynyt. Sydenkoulu ry:n puheenjohtajana Antti tuo tarvittavia rakenteita, potentiaalia kumppanuuskeskusteluihn ja insinöörienergiaa aina tarvittaessa. Kone-paradigman epäkohdista voit olla häneen yhteydessä milloin vain.Sini SiipolaSecretary / Sihteeri
sini@sydenkoulu.com

Sini is a seeker of favourable environments and connections, who wants to learn even more how to make them possible. Sini learns experientally and is on a shamanistic path. Her well-being is grounded in the contact with close terrains. A dancing creature, who drafts the board meeting transcripts.

Sini on suotuisien ympäristöjen ja yhteyksien etsijä, joka haluaa oppia toimimaan yhä enemmän myös niiden mahdollistajana. Kokemuksellinen oppija ja shamanistisen polun kulkija, jolle lähikontakti maaston kanssa on keskeinen hyvinvoinnin perusta. Tanssiva otus, joka laatii Sydenkoulun hallituksen pöytäkirjat.


Venla VaskoTreasurer / Rahastonhoitaja
venla@sydenkoulu.comHer feet and hands on the ground (soil), Venla has skills at growing plants, creating delicious meals, and making people around her laugh. Persistence and creative problem solving are her strengths, as well as a combination of sentience and practicality. Her current interests are in sustainable everyday life, creative handicrafts, healing, permaculture and working with the plant community. In contrast to artistic and sentient endeavours, Venla has a bureaucratic hobby as Sydenkoulu association's treasurer.

Venlalla on jalat maassa ja sormet mullassa. Hänellä on taitoja kasvien kasvattajana sekä ruuanlaittajana ja kaiken lisäksi hän on aika hauska. Venlan vahvuuksia ovat sinnikkyys, luova ongelmanratkaisu, käytännöllisyys ja herkkyys. Tällä hetkellä häntä liikuttaa eniten kestävän arjen eläminen, luovien käsitöiden tekeminen, parantuminen, permakulttuuri sekä kasvikansan kanssa työskentely. Taiteellisten ja tunteellisten tekemisten vastapainona Venlalla on byrokraattinen harrastus Sydenkoulu ry:n rahastonhoitajana.Julia KukkonenVice president / Varapuheenjohtaja
julia@sydenkoulu.com


Julia is a sharp-eyed educator and a gentle radical activist, grounding big visions and eternal wisdom deeply into the present moment. In Sydenkoulu, she’s holding space, guiding group processes, and bringing in resources from many fields of knowledge. Julia is responsible for the Sydenkoulu programme, so all ideas for events and collaborations can be sent her way.

Julia on tarkkanäköiinen opettaja ja lempeän radikaali aktivisti, joka juurruuttaa suuria visioita ja ikuista viisautta syvästi läsnäolevaan hetkeen. Sydenkoulussa hän kannattelee tilaa, ohjaa ryhmäprosesseja ja tuo resursseja monelta tietämyksen alueelta. Julia vastaa Sydenkoulun ohjelmasta, joten kaikki tapahtumaideat ja -yhteistyöehdotukset voi lähettää hänen suuntaansa.Inkeri KauttoTeam support / Tiimituki
inkeri@sydenkoulu.com
Inkeri finds wisdom in the spaces of not-knowing, listening to the body and following aliveness. She brings elements of care and expansion for the Sydenkoulu team and is curiously exploring different ways that create sustainability for the community. Inkeri is part of the visioning team and also takes part in guiding and holding space in the events of Sydenkoulu.

Inkeri löytää viisauden äärelle ei-tietämisen tiloissa, kehon kuuntelussa ja elävyyden seuraamisessa. Hän tuo Sydenkoulun tiimiin hoivan ja laajentumisen elementtejä ja uteliaasti etsii reittejä kestävyyden rakentumiseen yhteisössä. Inkeri on mukana visioimassa sekä ohjaamassa ja luomassa tilaa Sydenkoulun tapahtumissa.Tiina TakkunenMemberships / Jäsenvastaava tiina@sydenkoulu.comTiina is a seeker and a wonderer, who sometimes gets lost but also finds. She is learning to be, investigates connections and ponders her own place in the world. Tiina brings gentle sense of direction, joy, presence and (also concrete) support to Sydenkoulu. Tiina is responsible for membership-things, and aims to strengthen the agency and participation of Sydenkoulu-members.

Shortly: ”Exists when needed.”


Tiina on etsijä ja ihmettelijä, välillä eksyjä, joskus myös löytäjä. Hän opettelee olemassaoloa, tutkii yhteyksiä ja pohtii omaa paikkaansa maailmassa. Tiina tuo Sydenkouluun lempeää määrätietoisuutta, iloa, läsnäoloa ja (konkreettistakin) tukea. Tiina vastaa jäsenasioista, ja pyrkii vahvistamaan Sydenkoululaisten toimijuutta ja osallisuutta.

Lyhyesti: ”Tarvittaessa on olemassa.”


Ville KurkiCommunications / Viestintävastaava
ville@sydenkoulu.comThe long now and soon that never comes flow through me. I’m broadly interested in what happens in the world and/or me. Humour, darkness and play often attract me. I’m a mostly responsible trickster. The borderlands of understanding, truth and cultural references are a fertile ground where I like to roll. In Sydenkoulu I put my biggest effort to communication.

Ikuinen hetki, pitkä nyt ja jatkuvasti katoava kohta kulkevat lävitseni sanoiksi ja kuviksi. Olen laajasti kiinnostunut siitä mitä maailmassa ja/tai minussa tapahtuu. Huumori, pimeys ja leikki houkuttelevat usein puoleensa. Kujeilen vastuullisesti. Ymmärryksen, totuuden ja kulttuuristen viittausten raja-alueet ovat hedelmällistä maaperää, jonka mullassa piehtaroin. Kirjoitan ja valokuvaan. Sydenkoulussa annan suurimman panokseni viestinnällisiin asioihin.

OTHER TEAM MEMBERS
Enda MattilaWe are grateful

for everyone who has helped us generously to make this collaborative project going so far:Elisa Pirinen, Dagmara Maslowska, Karoliina Korvuo, Emiliano Verrocchio, Katarina Huber, Kalle Heikkilä, Uska Sermo, Henna Hyvärinen, Karkki Manninen, Huck Middeke, Jessu Leino, Sanna Leinonen, Jaana Kouri, Alma Joensen, Jacqueline Aylward, Tuomas Lehesaari, Rebe Katko, Alex Alexopoulos, Sami Juhani Rekola, Mirka Kinnula, Antti Kristian Pärnänen, Kerttu Loukusa, Essi Vesala, Kaarne Karjalainen, Toua Heinonen, Laura Tuominen, Meri Karhu, Soni Pohjola, Katja Virkkunen, Karen Burns, Juha Mehtäläinen, Simo Saarikoski, Aapo Korkeaoja, Teemu Vuorenmaa, Opri Kangas, Ilkka Wahala, Katariina Stålhammar.Big, big thanks for you!


Sydenkoulu ry
3144787-6
info@sydenkoulu.com
Finland